ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ TRIPINFY

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящите Условия за ползване на услугите Tripinfy (“Условията”), уреждат отношенията между потребителите на услугите, предоставяни с мобилното приложение Tripinfy и на интернет страницата www.tripinfy.com (“Услугите”), и „Ай Ти Уис“ ООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 204678609, със седалище и адрес на управление в гр. София 1784, Младост 1, бл. 156, вх. 2, ет. 6, ап. 602 („Ай Ти Уис“).
Чл. 2. С регистрирането на профил в мобилното приложение Tripinfy или на интернет страницата www.tripinfy.com, потребителят приема Условията и се съгласява да бъде обвързан от тях при използването на Услугите.
Чл. 3. За използването на Услугите и регистрирането на профил, потребителите следва да имат навършени 18 години.
II. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ
Чл. 4. Предмет на Услугите е посредничество между шофьори и пътници, които искат да споделят пътуване в една и съща посока, чрез интернет платформата Tripinfy, достъпна от мобилното приложение Tripinfy и интернет страницата www.tripinfy.com. Услугите включват:
1. публикуване на обяви за предстоящи пътувания от шофьори;
2. търсене на предстоящи пътувания от всеки пътник в приложението/или и интернет страницата;
3. достъп до информация за предстоящи пътувания;
4. връзка между потребителите на приложението и/или интернет страницата посредством възможностите на онлайн платформата;
5 система за рейтинг, оценка и коментар, чрез която потребителите да изберат възможно най-подходящия шофьор или пътник за предстоящо пътуване.
Чл. 5. Услугите по Чл. 4 се предоставят безплатно.
Чл. 6. Условие за използването на Услугите е създаването на профил от потребителя в мобилното приложение Tripinfy или на страницата www.tripinfy.com. При създаването на профил, потребителят е длъжен да предостави вярна информация съобразно изискванията, посочени в полетата за регистрация. Потребителите не може да създават повече от един профил – последващи профили ще бъдат изтрити.
Чл. 7. Ай Ти Уис не поема задължение да предоставя непрекъснат достъп до Услугите. Потребителите нямат право да иска обезщетение при прекъсване на предоставянето на Услугите. Въпреки това, Ай Ти Уис полага разумни усилия да поддържа Услугите налични и при възникване на прекъсвания ще се стреми да ги отстранява във възможно най-бърз порядък.
Чл. 8. Ай Ти Уис има правото да преустанови доставянето на услугата временно или трайно без да информира поотделно всеки потребител.
Чл. 9. Ай Ти Уис не е страна в рамките на споделеното пътуване и няма отношение към уговорките между пътник и шофьор отвъд предоставената възможност за връзка между тях.
Чл. 10. При нарушения на тези Условия, както и по други обосновани обективни причини. Ай Ти Уис има право да вземе съответните мерки за закриването на потребителските профили на нарушителите и ограничаване на правата им за използване на Услугите временно или постоянно.
Чл. 11. Услугите не включват предоставяне на интернет свързаност и крайно устройство. Потребителят сам и за своя сметка се грижи за интернет свързаността, захранването с електричество, конфигурацията и експлоатационните качества на своето крайно устройство и за актуализирането на необходимия софтуер.
Чл. 12. Ай Ти Уис си запазва правото да променя Услугите по начин, който намери за разумен за развитието им и повишаване на качество им.
III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 13. Потребителите нямат право да използват Услугите с комерсиална или търговска цел. Нито едно организирано чрез използването на Услугите споделено пътуване не трябва да води до реализиране на печалба от страна на потребителите. Услугите следва да се използват само за да се намалят разходите за гориво на шофьора на определеното превозно средство за определеното пътуване. Това важи независимо от това колко често пътува шофьорът, вида на пътуването, което предлага или броя на пасажерите. Също така това важи и за всички други услуги, уговорки и споразумения, които се сключват между шофьорите и пътниците с помощта на Услугите, в това число за допълнителни услуги като доставка на пратки, допълнително изчакване, допълнително и неупоменато качване и оставяне на пасажери, които не са включени предварително в уговорката.
Чл. 14. Чл. 14. Всички пътувания, спирки по пътя, места за срещи и др. следва да се уточнят чрез Услугите предварително. Шофьорите не трябва да качват пътници от места, които не са били предварителна част от уговорката, направена чрез Услугите.
Чл. 15. Всеки шофьор се задължава да:
1. се появи навреме на уреченото място и време на срещата с предварително упоменатото превозно средство;
2. информира незабавно пътниците за настъпили промени касаещи пътуването;
3. не търси компенсация от пътника за промени в маршрута, инициирани от шофьора;
4. изчака пътника до 15 минути след точния час на срещата, въпреки че се очаква всеки един от участниците да бъде навреме на мястото на срещата;
5. спазва всички правила и закони за безопасно пътуване, в това число изправността на предлаганото превозно средство.
Чл. 16. Всеки пътник се задължава да:
1. се появи навреме на уговореното с шофьора място и време на срещата;
2. уведоми своевременно шофьора, ако има нужда да отмени вече уговорено пътуване;
3. изчака шофьора до 15 минути след точния час на срещата, в случай на закъснение;
4. заплати на шофьора по време на пътуването предварително уговорената сума за покриване на разходите на платформата на сайта;
5. не оперира с техниката и електрониката по автомобила, включително спирачна и кормилна уредба, светлини, осветление в купето, скоростна уредба, музикална инсталация, централно заключване, отопление и климатик, чистачки, клаксон, ел. стъкла и огледала и пр., освен ако това не става със знанието и позволението на водача. Изключение се допуска при необходимост от аварийно напускане на автомобила или за непосредствено предотвратяване на авария;
6. пази превозното средство чисто.
Чл. 17. Всеки пътник се задължава да:
1. представянето за член на екипа на Ай Ти Уис или че има каквато и да била връзка с предоставянето на Услугите като посредник, търговски представител и др.;
2. преследването, тормоза, опити за провеждане на нежелана комуникация с други потребители на Услугите без тяхното изрично съгласие;
3. събирането, обработването и използването на лична информация на потребители на сайта, освен в случаите, когато е позволена от Условията;
4. използването на името на Ай Ти Уис или Трипинфай по начин, който може да навреди на репутацията и името на платформата или на нашите партньори;
5. използването на името на Услугите във връзка с незаконна дейност.
Чл. 18. Забранява се публикуването чрез Услугите на съдържание:
1. което е/може да е: клеветническо, пренебрежително, измамно, унизително, обидно, омразно, фалшиво, подвеждащо, невярно, некоректно, злонамеренo, нападателно, тормозещо, заплашително или расистко, вулгарно, неприлично, цинично, порнографско или сексуално;
2. нарушаващо правата за поверителност; нарушаващо конфиденциалността; компютърни вируси или други кодове, които могат да навредят на целостта на дигиталното устройство;
3. което може да предизвика чувство на: алармираност, раздразнение, безпокойство, смущение, обида или оскърбление, подбуждане на расова, полова, етническа или религиозна дискриминация;
4. нарушаващо права над интелектуална собственост, запазена марка или авторски права. Това означава, че трябва да притежавате правата над съдържанието, което публикувате на платформата на Tripinfy (приложение или сайт) или да имате изрично съгласие от собственика на това съдържание;
5. което може да засегне активни съдебно-заседателни процедури, за които имате информация;
6. което е незаконно или подтиква към незаконни действия и дейности;
7. което влиза в нарушение с настоящите Условия.
Чл. 19. Потребителите декларират, че са запознати, че Ай Ти Уис няма отношение към възникналите между тях отношения във връзка със самото споделено пътуване, не се намира в трудови, граждански или други правоотношения с шофьори или пътници отвъд предоставянето на Услугите. Ай Ти Уис не реализира никаква печалба пряко в следствие на създаването или присъединяването към споделеното пътуване.
Чл. 20. Ползвателите имат право оценяват споделеното пътуване и участвалите в него потребители съгласно предоставения интерфейс на Услугите. Когато поставя оценка, потребителят се задължава да бъде обективен.
IV. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА
Чл. 21. Ай Ти Уис не носи отговорност за вреди, понесени от страна на потребителите в резултат на това, че Услугите не функционират или не могат да бъдат използвани по желаните от потребителя начини, с изключение на отговорност за умисъл и груба небрежност.
Чл. 22. Услугите целят свързването на пътници и шофьори за целите на споделено пътуване – Ай Ти Уис не носи каквато и да било отговорност за качеството или точното изпълнение на споделеното пътуване, нито обезщетение или компенсация при възникнали разходи в тази връзка. Ай Ти Уис не гарантира, че чрез използването на Услугите, потребителите ще организират успешно споделено пътуване, което по всяко време ще отговаря на потребителските очаквания, както и не носи отговорност за поведението, действията или бездействията на пътниците или шофьорите, свързали се чрез Услугите.
Чл. 23. Използването на Услугите от потребители не представлява предложение за сключване на договор и чрез него не се извършва посредничество за извършване на таксиметрови услуги или друг вид платен превоз.
Чл. 24. Ай Ти Уис не препоръчва и не е отговорно за съдържанието на трети интернет страници, които препращат към началната страница www.tripinfy.com, нито за интернет страници, към които преращат линкове от началната страница www.tripinfy.com. Ай Ти Уис изрично ограничава отговорността си по отношение на действия, извършени или неизвършени на основание на или във връзка със съдържанието на началната страница www.tripinfy.com.
Чл. 25. Ай Ти Уис не носи отговорност за генерираното от потребителите съдържание, в това число за достоверността на информацията в потребителските им профили, нито за условията на споделеното пътуване.
V. ДАННИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Чл. 26. Ай Ти Уис е администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 433499.
Чл. 27. Доколкото никое лице не е задължено да установява отношения с Ай Ти Уис, предоставянето на лични данни на Ай Ти Уис е доброволно. Потребителите на Услугите предоставят доброволно свои лични данни при регистрация чрез мобилното приложение Tripinfy и интернет страницата www.tripinfy.com за целите на ползване на Услугите (независимо дали впоследствие ще подадат искане за услуга или не), както и при подаване на искане за услуга. Доколкото Ай Ти Уис е задължено да изпълнява определени нормативни изисквания, които го задължават да събира лични данни, отказът от предоставяне на такива данни води до невъзможност за възникване на съответното правоотношение на лицето с Ай Ти Уис.
Чл. 28. Ай Ти Уис събира и обработва следните лични данни и информация, предоставени доброволно от потребителите:
1. Лични данни в регистрационна форма за създаване на профил – с попълване на данните и подаване на искането за регистрация на профил в мобилното приложение Tripinfy и интернет страницата www.tripinfy.com, потребителят дава своето съгласие за обработване на неговите лични данни за целите на предоставянето на Услугите;
2. Лични данни при използване на Услугите – с попълване на профила и създаване на споделено пътуване, или при кандидатстване за споделено пътуване, потребителят се съгласява Ай Ти Уис да обработва попълнените лични данни за целите и по реда, посочени в Декларация за съгласие за обработване на лични данни;
3. Съобщения и кореспонденция между потребителя и Ай Ти Уис, осъществена чрез и неговите възможности за обмен на кореспонденция – тази информация се съхранява за целите на администриране на интернет страницата, както и за целите на предоставяне на информация на потребителите.
Чл. 29. Личните данни на потребителите могат да бъдат предоставени на трети лица – дружества от групата на Ай Ти Уис или доставчици на услуги на Ай Ти Уис за изпълнение на целите по т. 1.3. по-горе, за които данните са събрани, както и за целите на оптимизиране и поддръжка на Интернет страницата, администриране на достъпа до нея или за статистически цели. Данните се предоставят на трети лица при спазване на всички изисквания на Закона за защита на личните данни (чл. 24, чл. 35 и сл.).
Чл. 30. Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, обработвани от Ай Ти Уис, както и да иска поправка или заличаване на тези данни. Тези права могат да бъдат упражнени по установения от Закона за защита на личните данни (чл. 29 и сл.) ред чрез подаване на заявление в свободен текст на адрес: гр. София 1784, Младост 1, бл. 156, вх. 2, ет. 6, ап. 602 („Ай Ти Уис“), на вниманието на управителя Николай Демирев, или на e-mail адрес: support@tripinfy.com.
Чл. 31. Ай Ти Уис съхранява в анонимен вид статистически данни за ползването на мобилното приложение и интернет страницата за целите на оптимизиране и поддръжка на Интернет страницата, администриране на достъпа до нея или за статистически цели. Такива данни могат да бъдат брой търсения, брой създадени обяви, брой достъпи до интернет страницата или приложението и др.
Чл. 32. С приемането на настоящите условия потребителят дава информираното си съгласие да получава съобщения, пуш (push) нотификации, в това число предлагащи реклама или информация относно бъдещи продукти на Ай Ти Уис или трети лица и страни. Потребителят може да деактивира тези нотификации от мобилното си устройства или от интернет браузъра си.
VI. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 33. Ай Ти Уис си запазва всички права върху софтуера, имплементиран в рамките на интернет страницата www.tripinfy.com и мобилното приложение Tripinfy. Ползвателят не получава каквито и да било права по отношение на интелектуалната собственост на Ай Ти Уис, различни от непрехвърлимото, лично право да използва Услугите съгласно настоящите Условия. Ползвателят няма да копира, променя, прави обратно инженерство, разглобява на части или разпространява софтуера или друго съдържание предоставено му от Ай Ти Уис без писменото разрешение на Ай Ти Уис.
Чл. 34. Цялото съдържание на интернет страницата и мобилното приложение Tripinfy, в това число, но не само всички текстове, изображения, марки, лога, графики, са изключителна собственост на Ай Ти Уис или други лица от групата на Ай Ти Уис. Всеки потребител на интернет страницата и при може да зарежда или да отпечатва отделни страници при условие, че не нарушава изискванията на ЗАПСП и друго приложимо законодателство. Забранено е възпроизвеждане, предаване, модифициране или използване за каквато и да е публична или търговска цел на тази Интернет страница и мобилното приложение Tripinfy без предварително писмено разрешение на Ай Ти Уис.
Чл. 35. Всички имена, лога и търговски марки на Ай Ти Уис или на друго лице от групата на Ай ти Уис, публикувани на страницата и мобилното приложение Tripinfy, не могат да бъдат използвани или възпроизведени без предварително писмено съгласие на дружеството.
Чл. 36. Забранено е включването на каквито и да връзки към интернет страницата в друг уебсайт без предварително писмено разрешение на Ай Ти Уис. Създадените споделени пътувания могат да се разпространяват свободно според предвидените възможности на интерфейса на Интернет страницата.
Чл. 37. С качването или създаването на съдържание в интернет страницата www.tripinfy.com и мобилното приложение Tripinfy, потребителите дават своето информирано съгласие на Ай Ти Уис да публикува съдържанието в рамките на позволеното от закона и да го използва за всички бизнес цели на сайта. Ай Ти Уис запазва правото си да променя, копира, запазва такова съдържание. Ако не желаете Вашето съдържание да бъде използвано от Ай Ти Уис, молим да не го публикувате.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 38. Договорът за използването на Услугите е безсрочен и може да бъде прекратен от всяка от страните без предизвестие и упоменаване на причина.
Чл. 39. Достъпът до Услугите може да бъде преустановен временно или трайно ако потребителят сериозно или системно нарушава задълженията си по закон и/или тези Условия.
VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 40. Потребителите нямат право да прехвърлят правата, предоставени им с настоящите Условия.
Чл. 41. Всички спорове, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд по българското приложимо право, с изключение на колизионните норми на международното частно право.
Чл. 42. Ай Ти Уис постоянно търси начин да подобрява и разширява Ай Ти Уис услугата. Ай Ти Уис може да променя тези Условия, за да отрази промени в Услугите. В случай, че в срок от 7 дни от публикуването на променените Условия, потребителят не използва правото си да прекрати договора, то ще се счита, че той е дал съгласието си за направените промени. Общите условия са налични по всяко време в Приложението. Счита се, че Ползвателят приема промените, ако след публикуването им ги приеме изрично в рамките на следващото си влизане в профила си на интернет страницата www.tripinfy.com или мобилното приложение Tripinfy. Ако Ползвателят не приема промените, той следва да спре да използва Услугите.
Условията са приети на 19.03.2018 г. със заповед на управителя на Ай Ти Уис.