УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Последно обновяване: 22.02.2023


За публичното използване на мобилното приложение Tripinfy („Приложението)“, разработчикът на Приложението „Ай Ти Уис“ ООД, ЕИК: 204678609, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора 6000, ул. Генерал Столетов № 28, вх. А, ет. 2, ап. 37, обработва лични данни на потребителите. Като разработчик и осигуряващ постоянна техническа поддръжка на Приложението, „Ай Ти Уис“ ООД действа в качеството на Администратор на лични данни като обработва лични данни на потребителите, в качеството им на субекти на лични данни, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (“ОРЗД”), познат като GDPR, и българското законодателство в областта на защита на личните данни. 


Данни за контакт с Администратора на лични данни:


Наименование: „Ай Ти Уис“ ООД, ЕИК: 204678609

седалище: гр. Стара Загора 6000, ул. Генерал Столетов № 28, вх. А, ет. 2, ап. 37

email: support@tripinfy.com, 


Данни за контакт с отдел „Защита на личните данни“:


За повече информация относно обработването на Вашите лични данни се свържете с отдел „Защита на личните данни“:

email: privacy@tripinfy.com


КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ


Администраторът обработва различни категории лични данни, които са предоставени директно от потребителите на Приложението.

Обработваните категории лични данни са:

 • Данни за потребител;
 • Данни за автомобил;
 • Данни за пътувания.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ


Администраторът обработва лични данни на потребителите на Приложението само и единствено с цел изпълнение на сключения Договор за услуга (виж https://tripinfy.com/terms/).


ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ


С цел изпълнение на сключения Договор за услуга, всеки потребител (субект на лични данни) предоставя на Администратора свои лични данни за пълноценно използване на Приложението (предмет на Договора за услуга). Правното основание за обработване на личните данни е съгласно чл. 6 пар.1 б. „б“ от ОРЗД.

В случай на непредоставяне на изискваните лични данни или предоставяне на неточни лични данни, последствията за Потребителя ще бъдат частично или неточно изпълнение на Договора за услуга, водещо до незадоволително или невъзможно използване на Приложението. 


СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ


В общия случай Администраторът съхранява обработваните лични данни до изтриване на профила на Потребителя или редактирането им от потребителя.

 

КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Администраторът не предоставя лични данни на потребители на трети лица.
За функционирането на Приложението се използват услугите на Facebook analytics, Azure Application Insights, които представляват аналитични софтуерни продукти със статистическа цел и боравят само с метаданни и/или анонимизирана информация.


СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Администраторът предприема различни и множество организационни и технически мерки за поддържане на високо ниво на сигурност на обработваните лични данни, включително сигурно криптиране, псевдомизация, защитена интернет връзка.


ПРАВА НА СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ И УПРАЖНЯВАНЕ


Всички потребители на Приложението, в качеството им на субекти на лични данни, имат следните права по отношение на своите лични данни:

 • да получат информация дали се обработват техни лични данни и да получат достъп до данните;
 • да поискат да бъдат коригирани неточни лични данни, свързани с тях;
 • да поискат изтриване на свързаните с тях лични данни в точно определени случаи;
 • да поискат ограничаване на обработването на техни лични данни при определени условия;
 • да получат личните данни, които ги засягат и са предоставени на Администратора от тях в подходящ за използване формат;


Потребителят може да получи достъп до своите лични данни като влезе в своя личен профил в Приложението.

Потребителят  може да изтрие своите лични данни като заяви изтриване на своя профил в Приложението или като ги изтрие собственоръчно, когато има тази техническа възможност (при незадължителните лични данни). 

Потребителят може да коригира своите лични данни като влезе в своя личен профил.

Потребителят може да поиска ограничаване на обработването на своите лични данни в Приложението със Заявка до отдел „Защита на личните данни“

Потребителят  може получи своите лични данни в подходящ формат със Заявка до отдел „Защита на личните данни“.


Препоръчително е Заявка до отдел „Защита на личните данни“ да се изпрати в свободен текст чрез полето „Обратна връзка“. Заявката следва да съдържа кое право от гореизброените да бъде упражнено и данни за обратна връзка (email).


В случай, че не искате да използвате полето „Обратна връзка“, Заявка се изпраща по електронен път на еmail: privacy@tripinfy.com или до седалището на Администратора на лични данни със следното минимално съдържание:

 • две имена;
 • кое право от гореизброените да бъде упражнено;
 • Еmail/ Facebook профил, с което е направена регистрацията в Приложението.

Отдел „Защита на личните данни“ предоставя на потребител заявител информация относно действията, предприети във връзка с негова Заявка, без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на Заявките. Потребителят заявител е информиран за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Когато потребителя заявител подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако потребителя заявител не е поискал друго.


Когато отдел „Защита на личните данни“ има основателни опасения във връзка със самоличността на потребител заявител, отделът може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на потребителя заявител.


АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ И ПРОФИЛИРАНЕ


Не съществува автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.


ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН


Всяко физическо лице, което ползва Приложението и смята, че правата му по отношение на личните му данни са нарушени от „Ай Ти Уис“ ООД има право да подаде жалба до надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни
с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 ,
www.cpdp.bgСтара