Последна редакция: 16.03.2024.

Настоящите Условия за ползване на услугите Tripinfy (“Условията”), уреждат отношенията между потребителите на услугите, предоставяни с мобилното приложение Tripinfy и на интернет страницата www.tripinfy.com (“Услугите”), и „Ай Ти Уис“ ООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 204678609, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора 6000, ул. Генерал Столетов № 28, вх. А, ет. 2, ап. 37. („Ай Ти Уис“), във връзка с използване на Платформата. С регистрирането на профил в мобилното приложение Tripinfy или на интернет страницата www.tripinfy.com, потребителят приема Условията и се съгласява да бъде обвързан от тях при използването на Услугите. За използването на Услугите и регистрирането на профил, потребителите следва да имат навършени 18 години.

1. Определения

1.1. Софтуер – означава цялата или която и да е част от софтуерната технология, доставена Ви чрез Платформата или приложението по силата на настоящите Общи условия независимо от формата, способа или средството на предоставяне или последващо инсталиране или употреба и състояща се от: софтуер, интерфейси и Съдържание, независимо дали технически се разглеждат като софтуерен код; собственост на „Ай Ти Уис“, независимо от формата, включително архивни копия, надграждания, цялостни обслужващи пакети, моментални поправки или разрешени слети копия. Директната връзка между Вас и Платформата се осъществява посредством интернет. Понятието „Софтуер“ не включва софтуера на трети страни или изделията на трети страни.

1.2. Платформа – онлайн информационна система за организиране на споделени пътувания, собственост на „Ай Ти Уис“, с включеното в нея Съдържание, а именно: обяви, търсения, изображения, коментари и др. Платформата е достъпна чрез уебсайта tripinfy.com или мобилното приложение, собственост на „Ай Ти Уис“.

1.3. Документация – означава всички печатни и цифрови материали, включващи, но не ограничаващи се до помощни файлове, справочна документация, тренировъчна документация, Общите условия или техническа информация във връзка с Платформата, Съдържанието, Софтуера. Същата е собственост на „Ай Ти Уис“.

1.4. Съдържание – означава всички създадени обяви и включените в тях данни, записи, текст, музика, фотография, графика, съобщения, ключови думи, описание на обявите, както и публикации, партньорски игри и всяка друга информация, предоставена в цифрова форма на Платформата.

1.5. Услуга/и на Платформата – персонализирана цифрова услуга, чрез която получавате достъп до Съдържанието, публикувано на Платформата – публикуване на обяви за предстоящи пътувания от шофьори, търсене на предстоящи пътувания от всеки пътник в приложението/или и интернет страницата, достъп до информация за предстоящи пътувания, връзка между потребителите на приложението и/или интернет страницата посредством възможностите на онлайн платформата, система за рейтинг, оценка и коментар, чрез която потребителите да изберат възможно най-подходящия шофьор или пътник за предстоящо пътуване. Услугата е достъпна през устройства с достъп до интернет, съвместими с техническите изисквания на „Ай Ти Уис“.

1.6. Функционалност – способността на Платформата да изпълнява функциите си с оглед на целта, за която са предназначени.

2. Права на интелектуална собственост

2.1. За да е възможно да използвате Платформата, Документацията и Софтуера, ние Ви предоставяме лично, ограничено, неизключително, непрехвърлимо право на достъп до Съдържанието на Платформата, което е само за Ваша лична, нетърговска цел. Извън това „Ай Ти Уис“ не Ви прехвърля никаква част от правото си на интелектуална собственост върху Платформата и публикуваното на нея Съдържание, което е изцяло собственост на „Ай Ти Уис“ или на наши лицензодатели и други праводатели.

2.2. Нямате право да копирате, възпроизвеждате, разпространявате, прехвърляте, споделяте или да използвате по какъвто и да било друг начин (включително чрез преработка, превод и други) Съдържанието на Платформата, Софтуера, Документацията или части от тях за каквато и да било цел без изричното позволение на „Ай Ти Уис“.

3. Безплатен достъп

3.1. Достъп без регистрация

3.1.1. Ако нямате регистрация (потребителски профил) в tripinfy.com, ние Ви предоставяме ограничен достъп до Платформата и публикуваното на нея Съдържание и Документация. В такъв случай настоящите Общи условия са приложими към отношенията ни с Вас от момента, в който започнете да създавате обява за споделено пътуване. Изборът кои функционалности са достъпни без регистрация, е на „Ай Ти Уис“, като си запазва правото да ги променя. Достъпът до Платформата без регистрация може да бъде едностранно отменен, ограничен или променен във всеки един момент, по преценка на „Ай Ти Уис“.

3.2. Безплатна регистрация

3.2.1. Регистрацията на Платформата е безплатна. Регистрацията е завършена с приемането на настоящите Общи условия и натискането на бутона „Регистрирай се“. Със създаване на потребителски профил в Платформата Вие получавате възможност да персонализирате профила си, да създавате и участвате в пътувания, да участвате в потребителски състезания и др.

3.2.2. За използването на Услугите и регистрирането на профил, потребителите следва да имат навършени 18 години.

3.2.3. Имате право на една регистрация (с един профил). При установяване на повече от един профил, регистриран от едно лице, ние можем да изтрием всичките Ви потребителски профили, без да дължим обезщетения, неустойки или връщане на получени от Вас суми, респ. от изтритите профили.

3.2.4. При регистрация е нужно да предоставите следните данни независимо от категорията потребител, която сте избрали: име, имейл, парола, мобилен телефон.

3.2.5. С акта на регистрация се счита, че настоящите Общи условия са приети и подписани.

3.2.6. След като завършите регистрацията си, можете да персонализирате профила си, като допълните данните в него и добавите профилна снимка, линк към профили в социални мрежи, описание и др.

3.2.7 За да публикувате обява е необходимо да създадете профил на автомобила, с който ще пътувате.

4. Абонамент

4.1. Пълен достъп до Съдържанието и функционалностите на tripinfy.com (достъп до създаване/одобряване на пътуване, чат с други потребители, оценка на потребители след осъществено пътуване и др.) можете да получите, след като сключите допълнително споразумение за абонамент и заплатите определено възнаграждение. Информация за видовете предлагани абонаменти, тяхната продължителност, размера на възнаграждението и начините на плащане може да намерите на: https://tripinfy.com/subscription. Там ще откриете и допълнителните общи условия, които може да са приложими спрямо конкретния вид абонамент, който сте избрали. Настоящите Общи условия се прилагат към абонамент с предплащане, по който дължимото възнаграждение за целия избран от Вас срок на абонамента се заплаща еднократно при сключване на допълнителното споразумение за абонамент. Възнагражденията са посочени в български лева с ДДС.

4.2. Допълнителното споразумение за абонамент се смята за сключено от момента, в който получим плащане за дължимото възнаграждение.

4.3. След като получим възнаграждението, ние ще Ви изпратим имейл с потвърждение с код за активация на Вашия абонамент и ще Ви осигурим пълен достъп до Платформата за периода, за който сте заплатили. Периодът, за който се заплатили, започва да тече след изтичане на предходни абонаменти (ако има такива). Информация за датата, от която срокът на заплатения от Вас абонамент ще започне да тече, може да намерите в профила си в Платформата в раздела „Портфейл“.

4.4. Ако деактивирате профила си преди изтичане на предплатения период или фактически спрете да използвате Платформата, ние ще задържим заплатеното от Вас възнаграждение, независимо дали профилът Ви ще бъде използван активно, или не.

4.5. „Ай Ти Уис“ си запазва право да променя видовете абонаментни планове, техните срокове и дължими възнаграждения. Промените ще се прилагат занапред – от началото на следващия предплатен период, започващ след датата на промяна на дължимото възнаграждението, и няма да засягат настоящия абонамент.

4.6. Имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина, да се откажете от сключеното допълнително споразумение за абонамент в срок от 14 дни, считано от сключването му, като изразите желанието си в имейл до support@tripinfy.com

5. Автоматично подновяване

5.1. В случай че сте заплатили избрания абонамент чрез кредитна/дебитна карта или самостоятелно сте активирали автоматично подновяване на вашия абонамент, като сте избрали опцията от раздела „Портфейл“ във Вашия профил, ние ще продължим абонамента Ви автоматично след изтичане на избрания от Вас абонаментен срок, считано от датата на плащането, като Ви таксуваме със сумата, дължима за същия период на избрания от вас абонамент. Ако не желаете да подновяваме абонамента Ви автоматично, трябва да прекратите абонамента си най-късно в деня преди датата, посочена в профила ви, в секция „Портфейл“ като дата, на която ще бъдете таксувани автоматично.

6. Права и задължения на потребителя

6.1. Потребителите нямат право да използват Услугите с комерсиална или търговска цел. Нито едно организирано чрез използването на Услугите споделено пътуване не трябва да води до реализиране на печалба от страна на потребителите. Услугите следва да се използват само за да се намалят разходите за гориво на шофьора на определеното превозно средство за определеното пътуване. Това важи независимо от това колко често пътува шофьорът, вида на пътуването, което предлага или броя на пасажерите. Също така това важи и за всички други услуги, уговорки и споразумения, които се сключват между шофьорите и пътниците с помощта на Услугите, в това число за допълнителни услуги като доставка на пратки, допълнително изчакване, допълнително и неупоменато качване и оставяне на пасажери, които не са включени предварително в уговорката.

6.2. Всички пътувания, спирки по пътя, места за срещи и др. следва да се уточнят чрез Услугите предварително. Шофьорите не трябва да качват пътници от места, които не са били предварителна част от уговорката, направена чрез Услугите.

6.3. Всички пътувания, спирки по пътя, места за срещи и др. следва да се уточнят чрез Услугите предварително. Шофьорите не трябва да качват пътници от места, които не са били предварителна част от уговорката, направена чрез Услугите.

6.4. Всеки шофьор се задължава да:

 • се появи навреме на уреченото място и време на срещата с предварително упоменатото превозно средство;
 • информира незабавно пътниците за настъпили промени касаещи пътуването;
 • не търси компенсация от пътника за промени в маршрута, инициирани от шофьора;
 • изчака пътника до 15 минути след точния час на срещата, въпреки че се очаква всеки един от участниците да бъде навреме на мястото на срещата;
 • спазва всички правила и закони за безопасно пътуване, в това число изправността на предлаганото превозно средство, също така да има сключени необхоимите застраховки и платени необходимите пътни такси.

6.5.  Всеки пътник се задължава да:

 • се появи навреме на уговореното с шофьора място и време на срещата;
 • уведоми своевременно шофьора, ако има нужда да отмени вече уговорено пътуване;
 • изчака шофьора до 15 минути след точния час на срещата, в случай на закъснение;
 • заплати на шофьора по време на пътуването предварително уговорената сума за покриване на разходите на платформата на сайта;
 • не оперира с техниката и електрониката по автомобила, включително спирачна и кормилна уредба, светлини, осветление в купето, скоростна уредба, музикална инсталация, централно заключване, отопление и климатик, чистачки, клаксон, ел. стъкла и огледала и пр., освен ако това не става със знанието и позволението на водача. Изключение се допуска при необходимост от аварийно напускане на автомобила или за непосредствено предотвратяване на авария;
 • пази превозното средство чисто.

6.6. Всеки шофьор и пътник се задължава да:

 • не се представя за член на екипа на „Ай Ти Уис“ или че има каквато и да била връзка с предоставянето на Услугите като посредник, търговски представител и др.;
 • не преследва, тормози, прави опити за провеждане на нежелана комуникация с други потребители на Услугите без тяхното изрично съгласие;
 • не събира, обработва и използва лична информация на потребители на Платформата, освен в случаите, когато е позволена от Условията;
 • не използва името на „Ай Ти Уис“ или Tripinfy по начин, който може да навреди на репутацията и името на платформата или на нашите партньори;
 • не използва на името на Услугите във връзка с незаконна дейност.

6.7. Потребителите нямат право да предоставят достъп до Платформата и Софтуера чрез разпространение на код(ове) за активация на абонамент за достъп до Платформата или по друг начин. Ако се установи ползване на регистриран профил от повече от един потребител, „Ай Ти Уис“ има право да блокира/изтрие профила и да заличи всички точки или други активи, натрупани на съответния профил, без да дължи заплащането на обезщетение или неустойка и без да дължи връщане на получени суми от съответния потребител, респ. от блокираните профили. Отговорността за ползването на профил се носи от Потребителя.

6.8. Потребителите се задължават да спазват добрите нрави, докато използвате tripinfy.com, включително, но не само – да не обиждат други потребители, да не обиждат, увреждат доброто име и авторитет на Платформата и нейния собственик, както и на отделни елементи на нейното Съдържание.

6.9. Потребителите нямат право чрез Услугата да разменят телфонни номера, профили в социални мрежи и/или всякакви други форми за комуникация извън предвидените в Платформата. При публикуването на подобна информация в чата, информация за обяви, съобщения при кандидатстване и други, „Ай Ти Уис“ има право да блокира/изтрие профила и да заличи всички точки или други активи, натрупани на съответния профил, без да дължи заплащането на обезщетение или неустойка и без да дължи връщане на получени суми от съответния потребител, респ. от блокираните профили.

6.10.  Потребителите декларират, че са запознати, че „Ай Ти Уис“ няма отношение към възникналите между тях отношения във връзка със самото споделено пътуване, не се намира в трудови, граждански или други правоотношения с шофьори или пътници отвъд предоставянето на Услугите.

6.11. Ползвателите имат право оценяват споделеното пътуване и участвалите в него потребители съгласно предоставения интерфейс на Услугите. Когато поставя оценка, потребителят се задължава да бъде обективен.

6.12. С приемането на настоящите общи условия Вие се съгласявате да използвате адекватни мерки за защита на съдържанието, публикувано на Платформата. Препоръчително е използването на последна версия на интернет браузъра и стабилна интернет връзка. Може да използвате и приложението на „Ай Ти Уис“, което е достъпно в GooglePlay и Apple Store и е съвместимо с операционни системи Android и iOS.

6.13. Забранява се публикуването чрез Услугите на съдържание:

 • което е/може да е: клеветническо, пренебрежително, измамно, унизително, обидно, омразно, фалшиво, подвеждащо, невярно, некоректно, злонамеренo, нападателно, тормозещо, заплашително или расистко, вулгарно, неприлично, цинично, порнографско или сексуално;
 • нарушаващо правата за поверителност; нарушаващо конфиденциалността; компютърни вируси или други кодове, които могат да навредят на целостта на дигиталното устройство;
 • което може да предизвика чувство на: алармираност, раздразнение, безпокойство, смущение, обида или оскърбление, подбуждане на расова, полова, етническа или религиозна дискриминация;
 • нарушаващо права над интелектуална собственост, запазена марка или авторски права. Това означава, че трябва да притежавате правата над съдържанието, което публикувате на платформата на Tripinfy (приложение или сайт) или да имате изрично съгласие от собственика на това съдържание;
 • което може да засегне активни съдебно-заседателни процедури, за които имате информация;
 • което е незаконно или подтиква към незаконни действия и дейности;
 • което влиза в нарушение с настоящите Условия.

7. Права и задължения на Ай Ти Уис

7.1. Можем да се свържем с Вас по имейл, по телефон, чрез SMS или директно посредством Платформата с цел осъществяване на комуникация относно функционалностите (включително изпращане на напомняне за изтичане срока на банковата карта, с която имате активирано автоматично подновяване на абонамент) и Съдържанието на Платформата. Ако сте дали изрично съгласие, „Ай Ти Уис“ може също да се свърже с Вас по имейл, по телефона, чрез SMS или директно посредством Платформата във връзка с промоции или други подобни дейности, продукти и събития, касаещи Платформата.

7.2. „Ай Ти Уис“ не носи отговорност и не дължи връщане на получено възнаграждение в случаите на измама при извършване на плащанията (включително, но не само ползване на чужд мобилен телефон, чужда карта) от страна на Потребител. При наличието на акт на компетентен орган, установяващ измамата или злоупотребата, „Ай Ти Уис“ има право да изтрие профила на Потребителя, без да дължи обезщетение или неустойка и без да дължи връщане на полученото възнаграждение.

7.3.„Ай Ти Уис“ има право изцяло или частично да прехвърли своите права и задължения по настоящите общи условия на трети лица, като това няма да доведе до намаляване на гаранциите за Потребителя. „Ай Ти Уис“ има право и да ангажира подизпълнители за изпълнението на задълженията. Всички такива промени, касаещи Вашите права и обработката на Вашите лични данни, се извършват в съответствие с законовите изисквания, както и с Политиката за защита на личните данни на „Ай Ти Уис“.

7.4. При нарушение на настоящите общи условия или приложими законови разпоредби от страна на Потребител, „Ай Ти Уис“ има право ограничи участието им в потребителски класации или достъпа им до други функционалности на Платформата, да блокира или изтрие регистрацията на съответния Потребител. Преценката е на „Ай Ти Уис“, като във всеки случай „Ай Ти Уис“ запазва платеното възнаграждение като неустойка.

7.5. „Ай Ти Уис“ си запазва правото да прекрати поддържането на Платформата и Софтуера по всяко време, като обяви това на Платформата, в случаите на настъпване на форсмажорни обстоятелства или по разпореждане на компетентен орган на власт, или когато има опасност „Ай Ти Уис“ да претърпи вреди във връзка с организирането и поддържането на Платформата. В тези случаи на Потребителите не се дължи компенсация.

7.6. „Ай Ти Уис“ има право да санкционира Потребители, намерили и злоупотребяващи с технически дефект в системата на Платформата.

7.7. „Ай Ти Уис“ има правото да актуализира Платформата и нейните функционалности, като това може да е свързано с временно ограничаване или спиране на достъпа до Платформата. Уведомление за предстоящите актуализации заедно с инструкции за използването им, ако се налагат такива, ще ви бъдат предоставени своевременно чрез имейл, директно чрез Платформата или по друг подходящ начин.

7.8. „Ай Ти Уис“не е страна в рамките на споделеното пътуване и няма отношение към уговорките между пътник и шофьор отвъд предоставената възможност за връзка между тях.

7.9. „Ай Ти Уис“ има право да разпространява обявите публикувани в платформата Tripinfy публично чрез официалните канали на платформата (включително официална интернет страница), както и в социалните мрежи.

8. Срок и прекратяване

8.1. Настоящите Общи условия се прилагат за Вас от момента на първото посещение на Платформата или от момента, в който регистрирате потребителски профил в tripinfy.com, сключите допълнително споразумение за абонамент, осъществите достъп до Платформата чрез интернет браузър или приложението или от момента, в който по друг начин осъществите достъп до или използвате Съдържанието, Софтуера и/или Документацията, публикувани на Платформата или в приложението, до:

 • момента, в който изберете да изтриете или деактивирате профила си (в случай че сте регистриран потребител);
 • момента, в който „Ай Ти Уис“ прекрати съществуването или функционирането на Платформата;
 • прекратяване на използването от някоя от страните поради нарушение, което не е отстранено в едномесечен срок, считано от писменото уведомление на другата страна, освен когато прекратяването е незабавно, защото природата на същественото нарушение не позволява то да бъде отстранено.

9. Ограничена отговорност на„Ай Ти Уис“

9.1. „Ай Ти Уис“ гарантира, че Услугата и Съдържанието са годни за целите, за които обичайно се използват и отговорят на качеството, което Потребителят може разумно да очаква. Това не гарантира, че Платформата и Софтуерът ще функционират без прекъсвания. Поправката, корекцията или обработката на Платформата, Софтуера или Документацията се извършват от „Ай Ти Уис“в обхват, обем и срок по преценка на същия. Необходимостта от поправки на Платформата, Софтуера или Документацията не може да послужи като основание за претенции или искове от страна на Потребителя.

9.2. Съобщенията, разпращани чрез системата на Платформата, не са анонимни и при спорове или съмнения за нерегламентирани потребителски действия тези съобщения могат да бъдат преглеждани от „Ай Ти Уис“.„Ай Ти Уис“ не взима отношение и не носи отговорност при продажби на потребителски акаунти, нито при измами, възникнали във връзка с продажби на потребителски профили, но си запазва правото да санкционира потребители при подобни спорове по начините, предвидени в т. 7.4. по-горе, спрямо участващите в спора лица. „Ай Ти Уис“ не взима отношение при кражба на данни за достъп до потребителски акаунт, когато самият потребител доброволно ги е предоставил или въвел в някакъв вид злонамерен софтуер.

9.3. При проблем с плащането, който се дължи на неизправност извън контрола на „Ай Ти Уис“ (например, но не само, проблем при наш сътрудник, доставчик на платежни услуги, който обработва плащанията), „Ай Ти Уис“не Ви дължи компенсация.

9.4. „Ай Ти Уис“ не носи отговорност за вреди, понесени от страна на потребителите в резултат на това, че Услугите не функционират или не могат да бъдат използвани по желаните от потребителя начини, с изключение на отговорност за умисъл и груба небрежност.

9.5. Услугите целят свързването на пътници и шофьори за целите на споделено пътуване – „Ай Ти Уис“ не носи каквато и да било отговорност за качеството или точното изпълнение на споделеното пътуване, нито обезщетение или компенсация при възникнали разходи в тази връзка. „Ай Ти Уис“ не гарантира, че чрез използването на Услугите, потребителите ще организират успешно споделено пътуване, което по всяко време ще отговаря на потребителските очаквания, както и не носи отговорност за поведението, действията или бездействията на пътниците или шофьорите, свързали се чрез Услугите.
9.6. Използването на Услугите от потребители не представлява предложение за сключване на договор и чрез него не се извършва посредничество за извършване на таксиметрови услуги или друг вид платен превоз.
9.7. „Ай Ти Уис“ не препоръчва и не е отговорно за съдържанието на трети интернет страници, които препращат към началната страница www.tripinfy.com, нито за интернет страници, към които преращат линкове от началната страница www.tripinfy.com. „Ай Ти Уис“ изрично ограничава отговорността си по отношение на действия, извършени или неизвършени на основание на или във връзка със съдържанието на началната страница www.tripinfy.com.
9.8. „Ай Ти Уис“не носи отговорност за генерираното от потребителите съдържание, в това число за достоверността на информацията в потребителските им профили, нито за условията на споделеното пътуване.

10. Общи разпоредби

10.1. Ние обработваме личните Ви данни съгласно Политиката за защита на личните данни на „Ай Ти Уис“, с която може да се запознаете тук.

10.2. Имаме право да изменяме настоящите общи условия, като ще Ви уведомим за това най-късно в срок от 7 дни след въвеждане на измененията. Ако не сте съгласни с промените, можете да се откажете от Услугата, без да дължите неустойка или обезщетение, или да продължите да използвате Услугата при действащите преди изменението общи условия.

10.3. В случай на спор между „Ай Ти Уис“ и Потребител, страните следва първо да се опитат да разрешат спора с постигане на споразумение. Ако страните не могат да се споразумеят, спорът може да бъде отнесен към Комисията за защита на потребителите, гр. София 1000, пл. „Славейков“ 4A, kzp.bg. В противен случай спорът се отнася за решаване към компетентния български съд.

10.4. Ако имате каквито и да било въпроси или притеснения относно Общите условия, моля, свържете се с нас на следния имейл адрес: support@tripinfy.com